Altijd gratis levering Verzending binnen 1 werkdag 14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene Voorwaarden van OTC Medical BV gevestigd te Rijksweg-West 2, 6842 BD Arnhem, Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken regio Centraal Gelderland onder nummer 09169525.


Artikel 1. Algemeen
OTC Medical BV houdt zich onder meer bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de levering van producten. OTC Medical BV levert voornoemde goederen aan zowel bedrijven als particulieren.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met OTC Medical BV in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen OTC Medical BV en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Producten: Producten in deze webshop;
Documentatie: de door of namens OTC Medical BV ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan OTC Medical BV;
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van OTC Medical BV aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven. Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van OTC Medical BV en Afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door OTC Medical BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomsten die door OTC Medical BV met een Afnemer wordt gesloten. 


Artikel 4. Acceptatie deze voorwaarden 
Door het plaatsen van een bestelling accepteert Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Afnemer of derden.


Artikel 5. Wijziging van de voorwaarden 
Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal OTC Medical BV haar Afnemers hiervan in kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum onderaan de voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ondertekend na wijzigingsdatum. 


Artikel 6. Tariefwijzigingen 
Het staat OTC Medical BV te allen tijde vrij de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Eerder gehanteerde tarieven bieden geen rechten voor toekomstige overeenkomsten of leveringen.


Artikel 7. Omzetbelasting 
Alle tarieven zijn inclusief de omzetbelasting. 


Artikel 8. Betalingstermijn 
Geschied altijd vooraf via de verschillende mogelijkheden op de betaalpagina.


Artikel 9. Levering van goederen 
De levering van goederen aan Afnemer geschiedt nadat het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten is bijgeschreven op de bankrekening van OTC Medical BV. OTC Medical BV bepaalt de wijze van verzending van de goederen. 


Artikel 9a. Overmacht 
Indien door overmacht (daaronder begrepen staking, technische storingen en/of overheidsingrijpen) of anderszins OTC Medical BV gedurende een periode van tenminste 30 dagen niet in staat is om de bestelde producten aan de Afnemer te leveren, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel betaalde gelden zullen dan worden teruggestort. Voor het overige is OTC Medical BV niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.


Artikel 10. Afleveringstermijnen 
Een door OTC Medical BV opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor OTC Medical BV geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van OTC Medical BV, op de door die toeleveranciers aan OTC Medical BV verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient OTC Medical BV derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor OTC Medical BV voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.


Artikel 10a. Deelleveringen 
OTC Medical BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.


Artikel 11. Retourgarantie 
Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan OTC Medical BV te retourneren. OTC Medical BV zal alsdan aan Afnemer het ontvangen aankoopbedrag terugbetalen minus de verzendkosten, onder de navolgende voorwaarden:

Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;

De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; 

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;

Het product dient ongebruikt te zijn en in onbeschadigde verpakking te zitten; 

De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van OTC Medical BV zijn;

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;


Artikel 12. Aansprakelijkheid
OTC Medical BV is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade, indien de geleverde producten niet, niet volledig, of geheel niet juist functioneren, dan wel kwalitatief onvoldoende zijn. 


Artikel 13. Geschillen
Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit tussen OTC Medical BV en Afnemer gesloten overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Arnhem. 


Artikel 14. Laatste wijziging 
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2019.